Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Søndervangskolens princip for skolerejser og ekskursioner

Generelle oplysninger:

På Søndervangskolen er der gode traditioner for at arrangere forskellige former for ture, der giver vore børn nogle gode sociale og kulturelle oplevelser, som er et værdifuldt islæt i folkeskolens hverdag.

Skolebestyrelsen finder, at det er rimeligt, at forældrekredsen får en ensartet orientering om turene, hvorfor den har vedtaget, at forældrene som minimum skal havde de oplysninger, der fremgår af denne lille folder.

Skolerejsen er frivillig og et alternativ til den normale undervisning, hvorfor forberedelse og efterbehandling kun kan ske i den normale undervisning, hvis alle elever deltager. Den enkelte elevs deltagelse i turen afhænger ikke af om eleven/forældrene har ydet et økonomisk bidrag eller ej.

Hvis eleven ikke deltager i skolerejsen, skal denne elev have anden undervisning tilbudt.

Ekskursionen er obligatorisk, fordi undervisningen er henlagt til et sted uden for skolen.

Hvem rejser:

9. årg. med max. 4 overnatninger til et fagligt relevant sted i udlandet.

Destination og indhold fastlægges i samarbejde med ledelsen.

6. årg. med max. 3 overnatninger til et sted i Danmark.

4. årg. med max. 2 overnatninger til et sted i Danmark.

Hvor meget må det koste:

Det foreløbige budget for turen skal fremgå af det skriftlige materiale, eleverne får med hjem. Der er fastlagt følgende økonomiske rammer for den samlede forældre-udgift pr. elev (ekskl. lommepenge):

4. årgang (skolerejse):  Max. 250 kr./pr. overnatning.

6. årgang (skolerejse):  Max. 300 kr./pr. overnatning.
   Dertil kan komme betaling af aktiviteter, der ligger udover folkeskoleloven.

9. årgang (skolerejse):  Max. 3.500 kr. i alt fra rejser i 2023

Skolens ledelse pristalsregulerer beløbene.

Pengene indsamles gennem frivillige bidrag eller fortjenester ved elevaktiviteter/ arrangementer. Det tilrådes, at en forælder forestår indsamlingen.

Tidspunkt for turen:

9. årgangs ture tilstræbes afviklet i løbet af uge 41 (Fordybelses uge). De øvrige ture skal afvikles i en nærmere angivet samlet periode omkring sommerferien. Disse perioder er valgt for at give mindst mulig “uro” for skolens øvrige elever. Periodernes beliggenhed bestemmes af skolelederen, som i specielle tilfælde kan dispensere fra tidspunkterne.

Ekskursioner:

Ekskursionerne er undervisning uden for skolen og uden overnatning. Eleverne må ikke betale for rejse eller undervisning, men skal selv sørge for kost.

Enkelte overnatninger:

For at fremme trivslen og fællesskabet i den enkelte klasse, rådes forældregruppen til at arrangere overnatninger for klasserne. Forældregruppen kan til en hver tid låne lokaler på skolen til overnatningsarrangementer for hele klasser eller årgange på skolen.
 

Forældremøde:

De praktiske forhold omkring sted, transportmuligheder, lommepenge, udflugter, mad, fagligt indhold, logi og lignende drøftes på et forældremøde, der bør arrangeres så tidligt som muligt i planlægningsfasen.

Skolen forventer naturligvis, at eleverne på turen lever op til kravene om god opførsel og retter sig efter lærernes anvisninger.

 

Formand for skolebestyrelsen

Berit Lindum Waltoft

Revideret December 2022