Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Værdiregelsæt for Søndervangskolen

Skolens værdier er faglighed, fællesskab og livsduelighed.

 

 • Faglighed er at alle bliver så dygtige, som de kan.
 • Et godt fællesskab skaber et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø. Vi lærer og udvikler os i forpligtende fællesskaber, der styrker individet.
 • Livsduelighed hjælper eleven til at mestre sit liv og bidrage til fællesskabet.

 

Trivsel

På Søndervangskolen ønsker vi et sundt og godt trivselsmiljø.

Princippet gælder i hele skoletiden, dvs. også i frikvarterer, SFO-tiden og når undervisningen er henlagt til et sted uden for skolen, eksempelvis lejrskole eller ekskursion.

God trivsel handler om respekt, åbenhed og fællesskab – men også om at have gode relationer, om tryghed og om at have en god og udbytterig skolegang.

Trivsel er et fælles ansvar mellem skole, forældre og elever. Der skal være skærpet fokus på gode samværsformer og på at alle parter i samarbejdet medvirker til et godt miljø. Når man taler om trivsel, er det vigtigt blandt andet at have følgende i tankerne:

 • Børnene er forskellige, derfor behandler vi dem forskelligt
 • En elev er en del af en gruppe – derfor er det nødvendigt at kunne vente/udskyde sine egne behov
 • Fjern ikke enhver sten fra børnenes vej, man skal kunne tåle modstand
 • Det er en gave at have opgaver
 • Hjælp børn i konflikter ved at vise dem løsningsmuligheder og reaktionsmuligheder
 • Anerkend at børn er vrede eller kede at det engang imellem – ingen behøver være glad altid

Trivselsmål

 • Alle på skolen drager gennem egen indsats og efter bedste evne omsorg for fællesskabet
 • Den enkelte elev føler sig værdsat
 • Den enkelte elev kender og udvikler sine kompetencer, såvel faglige, sociale, kreative som fysiske
 • Alle voksne er gode rollemodeller
 • Forældre har indbyrdes en åben og direkte dialog med hinanden
 • Aftaler respekteres af elever, ansatte og forældre
 • Alle tilstræber en anerkendende kommunikation
 • Konflikter løses konstruktivt
 • Alle får deres oplevelser taget seriøst og bliver lyttet til.

Antimobbestrategi er et bilag til Skolens værdier: Fællesskab, faglighed og livsduelighed 

Definition af mobning

Mobning er et udstødelsesfællesskab, dvs. en måde at skabe fællesskab på ved at definere, hvem der ikke er med. Social eksklusionsangst er en vigtig mekanisme i mobning. Den kan give sig udslag ved at individer eller grupper begynder at foragte andre, for på den måde selv at skabe et fællesskab.

Mobning er gentagne negative handlinger rettet mod en anden person, og den kan både foregå i og uden for skoletiden. Mobning kan foregå direkte, indirekte, i skrift, tale og handling – personligt, socialt og digitalt.

Forebyggende aktiviteter

 • Søndervangskolens anti-mobbekultur
  • ​​​​​Ressourcearbejde/udvikling af sociale kompetencer kan understøttes ved at:
   • Prioritere samarbejde højt
   • Støtte op om relationer, venskaber og legefællesskaber f.eks. gennem rollespil
   • Lade eleverne have indflydelse på egen hverdag
   • Lade eleverne tolke hinandens udtryk og kropssprog f.eks. i forbindelse med konflikter og konfliktløsning
   • Lade eleverne argumentere for egne meninger
   • Lade eleverne opleve at de bliver givet ansvar for egne handlinger
   • Fri for mobberi metoden. De uddannede ”Fri for mobberi” lærere og pædagoger inddrages til sparring
   • Passende kommunikation og adfærd både i tale, skrift og handling

 

 • Sammenhængen mellem trivsel og skolens værdigrundlag skal være tydelig.
  • Mobning accepteres ikke på Søndervangskolen. Vi sætter handling bag ordene.
  • Hensigt og handling i relation til mobning tydeliggøres ved at voksne:
   • tydeligt siger fra overfor ubehagelig, uhensigtsmæssig adfærd og mobning
   • lytter aktivt og er interesseret
   • møder den enkelte elev med smil og anerkendelse
   • støtter, bekymrer sig og engagerer sig i den enkelte elev ved at vise omsorg og respekt
   • tydeligt viser, at de er villige og i stand til at styre, reagere og agere på en effektiv måde ved en hvilken som helst form for ubehagelig eller uhensigtsmæssig adfærd eller reel mobning 

 

 • Mobilisering af andre aktører
  • Gennem samarbejdet mellem elever, forældre, pædagoger og lærere skal der skabes rammer for en kultur, hvor mobning er uacceptabelt, og elever tør blande sig i konflikter.

 

 • Frikvarteret

De voksne skal blandt andet bruge frikvarteret på at observere eleverne (adfærd, relationer o.l.). Hvis det skønnes nødvendigt meldes observationerne videre til klasselærerne

 mobbes eller er mobberen.

 

Metoder til at afdække niveauet for trivsel

 • Klassetrivsel.dk og Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse bruges til afdækning af elevernes trivsel. Målingerne foretages mindst én gang årligt. Det anbefales at data indsamles på nogenlunde samme tid hvert år.
 • Eleverne udfylder selv de elektroniske skemaer. Resultaterne sammenlignes med året før og behandles i MUS-samtalerne, læringsmøderne og bestyrelsen. Kvalitetsrapporten inddrages
 • For at følge den enkelte elevs udvikling er der jævnligt personlig kontakt mellem elev og lærer. Elevsamtaler afholdes mellem skolestart og jul. De kan bruges som optakt til forældresamtaler
 • En elev kan til enhver tid gå til en voksen 

 

Genoprettende indsatser

 • Den/de mobbede og mobberen/mobberne skal snakke med hinanden. Dette skal initieres af den voksne og samtalerne skal fortsættes til den gode stemning er genskabt i gruppen. Det er urealistisk at alle er hinandens bedste venner, men der skal være en accept af hinanden
 • Sagen diskuteres i teamet, og der udarbejdes en foreløbig og fordomsfri strategi, hvor der aftales, hvem der har ansvaret for det videre forløb
 • Sagen undersøges ved at lærerne/pædagogerne tager samtaler med den mobbede evt. forældrene, mobberen samt nærmeste vennekreds hos både den mobbede og mobberen
 • Sagen diskuteres løbende i teamet, og der laves en endelig strategi evt. sammen med AKT-læreren, ledelsen og/eller Børne- og Ungerådgivningen. Udgangspunktet er at problemerne forsøges løst så decentralt og hurtigt som muligt
 • Ved strategien lægges der vægt på at inddrage netværk således, at deres resurser kan inddrages. Derved opstår et fælles ansvar for løsningen af problemerne
 • Der tilstræbes en direkte og konstruktiv kommunikation mellem skole og forældre  

 

Ordensregler for Søndervangskolen

 1. Mød til tiden

 2. Vis hensyn

 3. Behandl skolens bygninger og inventar med respekt

 4. Du er ansvarlig for dine handlinger. Dette indebærer ansvar for skader forvoldt på personer og ting. 

 

Praktiske anvisninger

Beskrivelse af indeordningen

Indeordningen har til formål:

 • at eleverne, lige som hjemme, har mulighed for fritidsaktiviteter indendørs.
 • at give eleverne mulighed for forskellige samværsformer i pauserne. 

 

Generelle bestemmelser 

 • I pauserne opholder eleverne sig i deres hjemklynger eller udenfor på nærmere anviste steder. 
 • Stille aktiviteter kan foregå indendørs i klasser og klynger (læsning, kortspil, snak m.m.). 
 • Aktiviteter, der kræver større fysisk udfoldelse end ovenstående punkter, foregår udenfor. 
 • Dørene fra klyngen til klasselokalerne skal være åbne i pauserne, og der skal luftes ud. 
 • Eleverne må ikke låse døre til klasser eller klynger 
 • Alle elever i 0. - 6. årgang skal have mindst et udefrikvarter i løbet af skoledagen. 
 • Hver elev er ansvarlig for orden på og ved sin plads.
  • Affald skal fjernes, borde og stole stilles på plads.

Til at varetage tilsynet med eleverne findes der i hver pause én tilsynslærer i klyngerne samt

Udetilsyn.

 • Der er for såvel inde- som udetilsyn tale om runderende tilsyn. 
 • Inde- og udeordningen kan ophæves for enkelte elever, en hel klasse eller for en hel klynge, hvis de generelle bestemmelser ikke bliver overholdt. 

 

Udgangstilladelse

Med forældrenes skriftlige tilladelse har eleverne i 8. og 9. klasse lov til at forlade skolen i middagspause og mellemtimer.  

 

Rygeregler

Det er forbudt for eleverne må ikke ryge i skoletiden.  

 

Cykler og knallerter

Cykler og knallerter parkeres de anviste steder. Øvrig kørsel på skolens områder er ikke tilladt. 

 

Mobiltelefoner & IT udstyr

I undervisningstiden må mobiltelefoner & IT udstyr må kun bruges undervisnings-relevant.

I frikvartererne kan eget IT udstyr bruges efter de for klyngen gældende regler.

Billeder, lyd og video må kun optages i undervisningsrelevant sammenhæng og må kun gemmes og distribueres de undervisningsrelevante steder.

Mobiltelefoner må ikke medbringes i omklædningsrum ved idræt og svømning.  

 

Revideret af skolebestyrelsen

September 2013 

Læs mere i Undervisningsministeriets ”Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden”.