Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for Specialundervisningen

Specialundervisningen omfatter de elever, der har behov for støttetimer i størrelsen af 10-12 lektioner/uge – også kaldet enkeltintegrerede elever.

Elever med et behov for faglig og/eller social støtte på under 10 lektioner varetages af Støttecenteret.

Timer til Støttecenteret og de enkeltintegrerede elever vedtages af bestyrelsen gennem den årlige godkendelse af Timefordelingen.

Ekstra faglig støtte og anden specialpædagogisk bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Det kan både være faglige-, sociale- og emotionelle problemstillinger, der betinger nødvendigheden af støtten. Det er støttens formål at sikre elever med særlige behov de bedst mulige udviklings- og indlæringsbetingelser med henblik på, at de med rimeligt udbytte kan følge undervisningen i klassen. Støtten skal bringe overensstemmelse mellem elevens indlæringsmæssige muligheder og faglige standpunkt. Heraf følger at støtten kan tænkes meget bredt for at støtte alle former for grundlæggende funktioner hos eleven.

Støtten kan være forebyggende eller indgribende, og kan suppleres med rådgivning i forhold til lærere/lærerteams/forældre.

Indstilling til ekstra støtte af mere end ganske få timers varighed sker på skolens foranledning i samarbejde med forældrene. Ønsket om en indstilling kan komme fra såvel skole som forældre. PPR foretager en skolepsykologisk vurdering og forældrene orienteres om resultat og omfang af støtten. Det er skolelederen, der afgør, hvad der iværksættes. Alle involverede parter orienteres ved passende lejligheder om resultaterne.

I visse tilfælde vil det være pædagogisk bedst for eleven at blive undervist i en specialklasse eller en specialskole. Denne afgørelse foretages af skolelederen i samråd med forældrene, PPR og lærerne.

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach Valeur

Oktober 2014