Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Mål og Værdier

Faglighed

Fordi:

 • Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan.

Det betyder for skolen, at:

 • Alle børn udfordres, så de bliver så dygtige de kan, og udvikler sig bedst muligt i forhold til deres forudsætninger
 • Faglighed er et bredt begreb, der også indeholder dannelse og sociale kompetencer
 • Faglighed både ses i et nært og globalt perspektiv

Vi gør i skolen:

 • Bruger synlige mål, feedback/forward og evaluering som en del af vores læringskultur
 • Bruger team, vejledere og ressourcepersoner
 • Differentierer og holder for at fremme faglighed

Det betyder for SFO'en, at:

 • Vi anerkender at udvikling sker i samarbejde mellem barnet, forældrene og tvær-faglige samarbejdspartnere
 • Vi har fokus på at børnene gennem aktiviteter og hand-linger skaber gode relationer
 • Børnene og forældrene skal kunne se en tydelig faglighed og opleve en tæt dialog om børnenes udvikling

Vi gør i SFO'en:

 • Opstiller synlige læringsmål, der tager udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone
 • Anvender 3-P modellen (Privat, Personlig og Professionel)
 • Bruger fortællinger og gode historier i samarbejde med børn og forældre

Det betyder for forældre, at:

 • Vi anerkender, at faglig udvikling er skolens kerneopgave
 • Vi understøtter børnenes læring
 • Vi er bevidste om, at børnene spejler sig i forældrene

Vi gør som forældre:

 • Taler positivt om faglighed, klassekammerater og skole
 • Følger vores børns skolegang, bakker op om undervisningen og støtter med lektierne
 • Støtter op om nye initiativer, som fremmer kvaliteten i undervisningen

Det betyder for elever, at:

 • Vi har dygtige og engagerede lærere
 • Vi har et godt læringsmiljø med gode lokaler, hjælpemidler og redskaber
 • Vi oplever anderledes skoledage med flere ture, udendørs undervisning og aktiv, sjov undervisning
 • Skolen får bedre omdømme, når eleverne er dygtige

Vi gør som elever:

 • Arbejder på tværs og i årgange – sammenhold
 • Aktive i undervisning – mere bevægelse
 • Laver vores lektier og tager skolen seriøst. Passer på tingene og hjælper hinanden

 

Fællesskab

Fordi:

 • Et godt fællesskab skaber et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø. Vi lærer og udvikler os i forpligtende fællesskaber, som styrker individet.

Det betyder for skolen, at:

  • Fællesskab forudsætter og producerer tillid
  • Vi arbejder med sociale mål og handleplaner i klasser og på årgange
  • Vi arbejder med den personlige dannelse og med at kunne indgå i større fællesskaber og samfundet
  • Vi er rollemodeller og viser respekt og rum til forskellighed

  Vi gør i skolen:

  • Sikrer fælles klasseaktiviteter og samlinger for årgangen og skolen
  • Skaber holdundervisning på tværs - skiftende arbejdsfællesskaber
  • Bruger klassetrivsel som værktøj
  • Skaber dialog mellem skole, forældre og elev

  Det betyder for SFO'en, at:

  • Alle oplever og er en del af et inkluderende fællesskab
  • Alle viser empati og tolerance for hinandens forskelligheder
  • Børnene lærer at respektere hinanden og drage omsorg
  • Vi giver medindflydelse og hjælper med at indgå i og udvikle sociale relationer

  Vi gør i SFO'en:

  • Lærer børnene egne styrker og begrænsninger. Vi giver børnene redskaber til at løse konflikter
  • Giver børnene kendskab til og forståelse for sociale spilleregler
  • Kommunikerer normer og værdier tydeligt, og møder børnene anerkendende, for der igennem at give dem troen på egne evner og selvværd

  Det betyder for forældre, at:

  • Vi respekterer og anerkender mangfoldighed
  • Vi støtter inkluderende miljøer, hvor alle kan deltage og bidrage
  • Vi bakker op om og tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, årgangen og skolen

  Vi gør som forældre:

  • Støtter børnene i at udvikle sociale kompetencer
  • Taler anerkendende om andre børn, forældre og skolen
  • Skaber rum til og forståelse for, at forældre kan kontakte hinanden for at løse konflikter

  Det betyder for elever, at:

  • Vi holder sammen i klasser, årgange, klynger og skole
  • Vi arbejder sammen på tværs
  • Vi bakker op og hjælper hinanden, når noget er svært

  Vi gør som elever:

  • Arbejder med trivsel i klassen og på årgangen
  • Laver og deltager i arrangementer, eks. bolddag, skolefest, LAN fester, legepatrulje, læsepatrulje for de yngste
  • Venskabsklasser

   

  Livsduelighed

  Fordi:

  • Livsduelighed hjælper eleven til at mestre sit liv og bidrage til fællesskabet.

  Det betyder for skolen, at:

   • Eleverne udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer og oplever sig som værdifulde individer i en omskiftelig og mangfoldig verden – og herigennem bidrage til fællesskabets udvikling

   Vi gør i skolen:

   • Skaber rammer for, at eleverne gennem accept og tillid udvikler sig til livsduelige medborgere, som er omstillingsparate og nytænkende i en foranderlig verden

   Det betyder for SFO'en, at:

   • Sociale kompetencer giver socialisering til god og respektfuld dannelse
   • Vi arbejder med inklusion – dannelse af relationer i praksisfællesskaber
   • Børnene udvikler selvværd og selvtillid og bliver værdsat i det sociale fællesskab

   Vi gør i SFO'en:

   • Støtter op om initiativer i børnehøjde – arbejder med at barnet bliver selvhjulpent
   • Skaber gode fortællinger som redskab til dialog og på sigt tilegnelse af handlekompetence

   Det betyder for forældre, at:

   • Man lærer for livet
   • Dannelse er en del af livsduelighed
   • Vi anerkender børnene ved at give dem ansvar for det, de selv kan klare
   • Børnene skal kunne lære at træffe egne valg, samtidig med at de skal kunne se værdien af eget arbejde

   Vi gør som forældre:

   • Opdrager egne børn
   • Støtter børnene i selv at løse problemer og praktiske opgaver
   • Støtter børnene i, at deres valg er værdifulde
   • Støtter børnene i at kunne samarbejde med mange

   Det betyder for elever, at:

   • Vi bliver robuste og selvstændige individer som kan favne og bruge andres forskelligheder, gennem vores selvværd, empati, respekt og tillid til andre

   Vi gør som elever:

   • Støtter hinanden
   • Hjælper hinanden
   • Tror på fællesskabet