MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Mål og Værdier

Faglighed

Fordi:

 • Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige de kan.

Det betyder for skolen, at:

 • Alle børn udfordres, så de bliver så dygtige de kan, og udvikler sig bedst muligt i forhold til deres forudsætninger
 • Faglighed er et bredt begreb, der også indeholder dannelse og sociale kompetencer
 • Faglighed både ses i et nært og globalt perspektiv

Vi gør i skolen:

 • Bruger synlige mål, feedback/forward og evaluering som en del af vores læringskultur
 • Bruger team, vejledere og ressourcepersoner
 • Differentierer og holder for at fremme faglighed

Det betyder for SFO'en, at:

 • Vi anerkender at udvikling sker i samarbejde mellem barnet, forældrene og tvær-faglige samarbejdspartnere
 • Vi har fokus på at børnene gennem aktiviteter og hand-linger skaber gode relationer
 • Børnene og forældrene skal kunne se en tydelig faglighed og opleve en tæt dialog om børnenes udvikling

Vi gør i SFO'en:

 • Opstiller synlige læringsmål, der tager udgangspunkt i den nærmeste udviklingszone
 • Anvender 3-P modellen (Privat, Personlig og Professionel)
 • Bruger fortællinger og gode historier i samarbejde med børn og forældre

Det betyder for forældre, at:

 • Vi anerkender, at faglig udvikling er skolens kerneopgave
 • Vi understøtter børnenes læring
 • Vi er bevidste om, at børnene spejler sig i forældrene

Vi gør som forældre:

 • Taler positivt om faglighed, klassekammerater og skole
 • Følger vores børns skolegang, bakker op om undervisningen og støtter med lektierne
 • Støtter op om nye initiativer, som fremmer kvaliteten i undervisningen

Det betyder for elever, at:

 • Vi har dygtige og engagerede lærere
 • Vi har et godt læringsmiljø med gode lokaler, hjælpemidler og redskaber
 • Vi oplever anderledes skoledage med flere ture, udendørs undervisning og aktiv, sjov undervisning
 • Skolen får bedre omdømme, når eleverne er dygtige

Vi gør som elever:

 • Arbejder på tværs og i årgange – sammenhold
 • Aktive i undervisning – mere bevægelse
 • Laver vores lektier og tager skolen seriøst. Passer på tingene og hjælper hinanden

 

Fællesskab

Fordi:

 • Et godt fællesskab skaber et rummeligt og mangfoldigt læringsmiljø. Vi lærer og udvikler os i forpligtende fællesskaber, som styrker individet.

Det betyder for skolen, at:

 • Fællesskab forudsætter og producerer tillid
 • Vi arbejder med sociale mål og handleplaner i klasser og på årgange
 • Vi arbejder med den personlige dannelse og med at kunne indgå i større fællesskaber og samfundet
 • Vi er rollemodeller og viser respekt og rum til forskellighed

Vi gør i skolen:

 • Sikrer fælles klasseaktiviteter og samlinger for årgangen og skolen
 • Skaber holdundervisning på tværs - skiftende arbejdsfællesskaber
 • Bruger klassetrivsel som værktøj
 • Skaber dialog mellem skole, forældre og elev

Det betyder for SFO'en, at:

 • Alle oplever og er en del af et inkluderende fællesskab
 • Alle viser empati og tolerance for hinandens forskelligheder
 • Børnene lærer at respektere hinanden og drage omsorg
 • Vi giver medindflydelse og hjælper med at indgå i og udvikle sociale relationer

Vi gør i SFO'en:

 • Lærer børnene egne styrker og begrænsninger. Vi giver børnene redskaber til at løse konflikter
 • Giver børnene kendskab til og forståelse for sociale spilleregler
 • Kommunikerer normer og værdier tydeligt, og møder børnene anerkendende, for der igennem at give dem troen på egne evner og selvværd

Det betyder for forældre, at:

 • Vi respekterer og anerkender mangfoldighed
 • Vi støtter inkluderende miljøer, hvor alle kan deltage og bidrage
 • Vi bakker op om og tager initiativ til sociale arrangementer for klassen, årgangen og skolen

Vi gør som forældre:

 • Støtter børnene i at udvikle sociale kompetencer
 • Taler anerkendende om andre børn, forældre og skolen
 • Skaber rum til og forståelse for, at forældre kan kontakte hinanden for at løse konflikter

Det betyder for elever, at:

 • Vi holder sammen i klasser, årgange, klynger og skole
 • Vi arbejder sammen på tværs
 • Vi bakker op og hjælper hinanden, når noget er svært

Vi gør som elever:

 • Arbejder med trivsel i klassen og på årgangen
 • Laver og deltager i arrangementer, eks. bolddag, skolefest, LAN fester, legepatrulje, læsepatrulje for de yngste
 • Venskabsklasser

 

Livsduelighed

Fordi:

 • Livsduelighed hjælper eleven til at mestre sit liv og bidrage til fællesskabet.

Det betyder for skolen, at:

 • Eleverne udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer og oplever sig som værdifulde individer i en omskiftelig og mangfoldig verden – og herigennem bidrage til fællesskabets udvikling

Vi gør i skolen:

 • Skaber rammer for, at eleverne gennem accept og tillid udvikler sig til livsduelige medborgere, som er omstillingsparate og nytænkende i en foranderlig verden

Det betyder for SFO'en, at:

 • Sociale kompetencer giver socialisering til god og respektfuld dannelse
 • Vi arbejder med inklusion – dannelse af relationer i praksisfællesskaber
 • Børnene udvikler selvværd og selvtillid og bliver værdsat i det sociale fællesskab

Vi gør i SFO'en:

 • Støtter op om initiativer i børnehøjde – arbejder med at barnet bliver selvhjulpent
 • Skaber gode fortællinger som redskab til dialog og på sigt tilegnelse af handlekompetence

Det betyder for forældre, at:

 • Man lærer for livet
 • Dannelse er en del af livsduelighed
 • Vi anerkender børnene ved at give dem ansvar for det, de selv kan klare
 • Børnene skal kunne lære at træffe egne valg, samtidig med at de skal kunne se værdien af eget arbejde

Vi gør som forældre:

 • Opdrager egne børn
 • Støtter børnene i selv at løse problemer og praktiske opgaver
 • Støtter børnene i, at deres valg er værdifulde
 • Støtter børnene i at kunne samarbejde med mange

Det betyder for elever, at:

 • Vi bliver robuste og selvstændige individer som kan favne og bruge andres forskelligheder, gennem vores selvværd, empati, respekt og tillid til andre

Vi gør som elever:

 • Støtter hinanden
 • Hjælper hinanden
 • Tror på fællesskabet