Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen på Søndervangskolen

 

Bestyrelsemedlemmer:

Kristian Thrane (formand). Møllevangen 151, Hammel. 20200615. queswho@gmail.com

Berit Lindum Waltoft (næstformand). Anbækvej 43, Hammel. 27140775. blwaltoft@gmail.com

Jeppe Ladefoged. Harevænget 45, Hammel. 29727364. jeppeladefoged@gmail.com

Torben Juul Jørgensen. Gl. Hammelvej 37, Hammel. 40912535. torben_jj@hotmail.com

Gitte Jul Gilbert. Elmevej 13, Hammel. 31626799. gittegilbert@gmail.com

Zilas Lindstrøm Sørensen. Elkjærsvej 18, 01.th. Hammel. 40543003. zilas_1@hotmail.com

Golnoush Bahrami Møller, Ryttervej 17, Hammel. 22401231. gb2535@gmail.com

Suppleanter:

Torben Beyer. Danasvej 6, Hammel. 20309580.tbeyermadsen@hotmail.com

Jette Skanse Hinge. Danasvej 12, Hammel. 60659848. jshmobil@gmail.dk 

Jacob Bonde Larsen. Ryttervej 35, Hammel. 24769730. jacob_bl@hotmail.com

 

Skolebestyrelsen afholder  8-10 møder i løbet af et skoleår.

 

Forretningsorden for Søndervangskolens bestyrelse

§ 1. Oprettelse, formål m.v.

 1. Søndervangskolens bestyrelse er oprettet i henhold til Undervisningsministeriets nyeste bekendtgørelse af lov om folkeskolen.
 2. Skolebestyrelsens formål, arbejdsopgaver, beføjelser m.v. fremgår af Favrskov Kommunes skole-bestyrelsesvedtægt med bilag samt Lov om folkeskolen §44.
 3. Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 2. Sammensætning

 1. Søndervangskolens bestyrelse har 11 medlemmer samt et antal suppleanter som følger:
  - syv forældrerepræsentanter
  - to medarbejderrepræsentanter og
  - to elevrepræsentanter.
 2. Alle medlemmer har stemmeret ved bestyrelsens møder.
 3. Skolebestyrelsen kan anmode byrådet om, at et byrådsmedlem (uden stemmeret) deltager i skolebestyrelsens møder.
 4. Lederen af indskolingen og mellemtrinnet samt suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 3. Udpegning af medlemmer

 1. Skolebestyrelsen vælges i henhold til gældende lov. Forældrerepræsentanterne vælges blandt skolens forældrekreds. Valgperioden er fire år.  Der er forskudte valg    Der tilstræbes at vælge to til fire suppleanter, som har en valgperiode på et år.
 2. Skolebestyrelsen vælger formand og næstformand blandt forældrerepræsentanterne. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på første bestyrelsesmøde i skoleåret.
 3. Medarbejderrepræsentanterne vælges blandt skolens medarbejdere.
 4. Elevrepræsentanterne vælges af skolens elevråd.
 5. Der vælges to repræsentanter til Skole og Forældres Landsråd blandt skolebestyrelsens forældrerepræsentanter.

§ 4. Kompetence

 1. Skolebestyrelsens kompetence fastsættes af byrådet.
 2. Intet skolebestyrelsesmedlem kan alene udøve bestyrelsens kompetence. Formanden er berettiget til at ekspedere sager af presserende art. Disse forelægges på næste bestyrelsesmøde.
 3. Formanden drager omsorg for trufne beslutningers udførelse.

§ 5. Sekretariatsfunktion

 1. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager sekretærfunktionen og deltager uden stemmeret.

§ 6. Møder og mødeledelse

 1. Skolebestyrelsen afholder ni ordinære møder i løbet af skoleåret.
 2. Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel.
 3. Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest otte dage inden mødet en dagsorden til medlemmerne med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal dette meddeles formanden senest ti dage før mødets afholdelse. I særlige tilfælde kan et punkt optages på dagsorden under mødet, når der er enighed om det.
  I særlige tilfælde kan formanden indkalde med kortere varsel end 14 dage.
 4. Ethvert medlem af skolebestyrelsen kan fremføre ønske om møde, ved henvendelse til formanden, som foranstalter skolebestyrelsen indkaldt.
 5. Formanden bestemmer tid og sted for møders afholdelse.
 6. Møder ledes af formanden eller et andet bestyrelsesmedlem udpeget af formanden.
 7. Skolebestyrelsens medlemmer er pålagt almindelig tavshedspligt, dog kan egne standpunkter bekendtgøres. Afgørelser i sager er offentlige.
 8. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af forældre-repræsentanterne er tilstede.
 9. Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede under disse.
 10. Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme  udslagsgivende.
 11. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

§ 7. Dagsorden for ordinære møder

 1. De ordinære møder har følgende faste punkter på dagsordenen:
  Nyt fra elevrådet
  Aktionspunkter
  Aktuelle emner
  Skoleåret
  Skolens strategi
  Meddelelser fra
  - Skoleleder
  - Formand
  - Lærerne
  - SFO
  Information fra mødet
  Personsager
  Eventuelt

§ 8. Forretningsgang

 1. Ved behandling af sager til beslutning udarbejdes altid en konklusion, der skrives ind i referatet.
  Skolebestyrelsesmedlemmer har ret til at få medtaget afvigende opfattelser i referatet og at disse medsendes bestyrelsens udtalelser og beslutninger.
 2. Ved spørgsmål om beslutningernes legalitet kan skolens leder tilføje sin opfattelse til referatet.

§ 9. Referat, årshjul og aktionspunkter

 1. Der udarbejdes et referat af bestyrelsens møder. Det aftales på bestyrelsesmødet, hvem som skriver referatet. Referatet skal indeholde navne på mødets deltagere, både bestyrelsesmedlemmer og     suppleanter, samt fraværende medlemmer. Referatet skal indeholde bestyrelsens stillingtagen til de behandlede sager.
 2. Referatet kan godkendes på disse måder:
  a) Referatet skrives færdigt i løbet af mødet og godkendes ved mødets afslutning, og offentliggøres umiddelbart efter mødet afholdelse
  b) Referatet skrives færdigt efter mødet og rundsendes til bestyrelsen senest 14 dage efter mødets afholdelse. Referatet godkendes skriftligt, hvorefter det offentliggøres på skolens hjemmeside.
  c) Hvis der er behov for det, kan enkeltpunkter godkendes undervejs i bestyrelsesmødet, så beslutningen kan offentliggøres umiddelbart efter mødet,
 3. Referatet opbevares af sekretæren.
 4. Formanden fører to lister for bestyrelsen
  - aktionspunkter vedrørende ikke afsluttede opgaver for bestyrelsen a
  - årshjulet, der viser hvilke emner, bestyrelsen planlægger at behandle på de forskellige bestyrelsesmøder i løbet af skoleåret.
  Årshjul og aktionspunkter udsendes med dagsordenen.

§ 10. Ændringer i forretningsordenen

 1. Forslag til ændring af forretningsordenen behandles i og godkendes af skolebestyrelsen.
 2. Dato for ændring optages i denne paragraf.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet på Søndervangskolen den 3. juni 2019

 

Formand for skolebestyrelsen

Birgit Bach-Valeur

Juni 2019