Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Princip for antimobbestrategi

Anti-mobbestrategi er et bilag til Skolens værdier: Fællesskab, faglighed og livsduelighed

Definition af mobning

Mobning er et udstødelsesfællesskab, dvs. en måde at skabe fællesskab på ved at definere, hvem der ikke er med. Social eksklusionsangst er en vigtig mekanisme i mobning. Den kan give sig udslag ved at individer eller grupper begynder at foragte andre, for på den måde selv at skabe et fællesskab.

Mobning er gentagne negative handlinger rettet mod en anden person, og den kan både foregå i og uden for skoletiden. Mobning kan foregå direkte, indirekte, i skrift, tale og handling – personligt, socialt og digitalt. 

Forebyggende aktiviteter

 • Søndervangskolens anti-mobbekultur 
  Ressourcearbejde/udvikling af sociale kompetencer kan understøttes ved at:
  • Prioritere samarbejde højt
  • Støtte op om relationer, venskaber og legefællesskaber f.eks. gennem rollespil
  • Lade eleverne have indflydelse på egen hverdag
  • Lade eleverne tolke hinandens udtryk og kropssprog f.eks. i forbindelse med konflikter og konfliktløsning
  • Lade eleverne argumentere for egne meninger
  • Lade eleverne opleve at de bliver givet ansvar for egne handlinger
  • Benytte "Fri for mobberi" metoden. De uddannede ”fri for mobberi” lærere og pædagoger inddrages til sparring
  • Passende kommunikation og adfærd både i tale, skrift og handling
 • Sammenhængen mellem trivsel og skolens værdigrundlag skal være tydelig.
  • Mobning accepteres ikke på Søndervangskolen. Vi sætter handling bag ordene.
  • Hensigt og handling i relation til mobning tydeliggøres ved at voksne:
   • tydeligt siger fra overfor ubehagelig, uhensigtsmæssig adfærd og mobning
   • lytter aktivt og er interesseret
   • møder den enkelte elev med smil og anerkendelse
   • støtter, bekymrer sig og engagerer sig i den enkelte elev ved at vise omsorg og respekt
   • tydeligt viser, at de er villige og i stand til at styre, reagere og agere på en effektiv måde ved en hvilken som helst form for ubehagelig eller uhensigtsmæssig adfærd eller reel mobning
 • Mobilisering af andre aktører 
  Gennem samarbejdet mellem elever, forældre, pædagoger og lærere skal der skabes rammer for en kultur, hvor mobning er uacceptabelt, og elever tør blande sig i konflikter.
 • Frikvarteret 
  De voksne skal blandt andet bruge frikvarteret på at observere eleverne (adfærd, relationer o.l.). Hvis det skønnes nødvendigt meldes observationerne videre til klasselærerne mobbes eller er mobberen.

Metoder til at afdække niveauet for trivsel

 • Klassetrivsel.dk og Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse bruges til afdækning af elevernes trivsel. Målingerne foretages mindst én gang årligt. Det anbefales at data indsamles på nogenlunde samme tid hvert år.
 • Eleverne udfylder selv de elektroniske skemaer. Resultaterne sammenlignes med året før og behandles i MUS-samtalerne, læringsmøderne og bestyrelsen. Kvalitetsrapporten inddrages
 • For at følge den enkelte elevs udvikling er der jævnligt personlig kontakt mellem elev og lærer. Elevsamtaler afholdes mellem skolestart og jul. De kan bruges som optakt til forældresamtaler
 • En elev kan til enhver tid gå til en voksen

Genoprettende indsatser

 • Den/de mobbede og mobberen/mobberne skal snakke med hinanden. Dette skal initieres af den voksne og samtalerne skal fortsættes til den gode stemning er genskabt i gruppen. Det er urealistik at alle er hinandens bedste venner, men der skal være en accept af hinanden
 • Sagen diskuteres i teamet, og der udarbejdes en foreløbig og fordomsfri strategi, hvor der aftales, hvem der har ansvaret for det videre forløb
 • Sagen undersøges ved at lærerne/pædagogerne tager samtaler med den mobbede evt. forældrene, mobberen samt nærmeste vennekreds hos både den mobbede og mobberen
 • Sagen diskuteres løbende i teamet, og der laves en endelig strategi evt. sammen med AKT-læreren, ledelsen og/eller Børne- og Ungerådgivningen. Udgangspunktet er at problemerne forsøges løst så decentralt og hurtigt som muligt
 • Ved strategien lægges der vægt på at inddrage netværk således, at deres resurser kan inddrages. Derved opstår et fælles ansvar for løsningen af problemerne
 • Der tilstræbes en direkte og konstruktiv kommunikation mellem skole og forældre

 

Formand for skolebestyrelsen

Kristian Thrane

Redigeret 9.1.2024