MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 3/2-2021

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Torben Juul Jørgensen, Kristian Thrane, Liv, Maja, Cecilie, Jørgen Stephansen, Jette Bech, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Ole Krarup, Charlotte Schibler
Afbud: Liv, Maja, Cecilie
Ordstyrer: Jeppe Ladefoged
Referent: Jette Hinge

Mødet afholdes via google meet. 
Link usendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.


19:00 24. Opfølgning på aktions punkter

19:05 25. Aktuelle emner

 • Hvordan går det under corona.

 ◦ Nyt fra de forskellige alderstrin.
  Det går godt. De tre faser møder på forskellige tidspunkter. Der har været enkelte henvendelser angående møde- og pausetider. Blandt ældste elever er der mange, som er pressede på motivation og trivsel. Overordnet går det godt fagligt, men der er store forskelle på kravene på årgangene.
 ◦ Nyt fra forældrene.
 ◦ Skolestart under corona (BLW/RG)
  0.-4. klasse må møde ind mandag den 8.2. Skolen er i gang med at planlægge opstarten, så vidt som de kan på nuværende tidspunkt, hvor de ikke har modtaget nogle retnings-linjer fra diverse styrelser. Man planlægger en normal længde på skoledagen. Førskolen er planlagt til at starte 1.3.
 ◦ Kantinen
  Kantinen afventer nærmere i forhold til at kunne åbne igen.

 • Ansøgning om fysisik ændringer i forbindelse med ”styrende inkludende fællesskaber” (RG)

Generelt arbejdes der på højtryk med de inkluderende fællesskaber på skolen. Der er ansøgt om støtte til anlæg af områder til fysiske aktiviteter. Ligeledes er der ansøgt om nogle mere mobile møbler, som kan opfylde behov for mere alsidige arbejdsstationer.

 • Fagfordeling (RG)

Fagfordelingen er så småt i gang i det omfang, det kan lade sig gøre ift. coronasituationen.
 Man fortsætter timefordelingsplanen, som den plejer at tage sig ud. Skulle der komme nye retningslinjer i forhold til at rette op på eventuelle faglige huller som følge af situationen, vil timefordelingen blive lavet om ift. retningslinjerne.

 • Nedsættelse af dato for dialogmødet (der er intet valg i år) (BLW)

Berit kommer med et forslag til en dato.

20:15 26. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Er elevrådet kommet mere i gang

På grund af situationen er elevrådet sat lidt ud af spillet. Der har været afholdt et enkelt elevrådsmøde i efteråret.

20:20 27. Skoleåret

 • Skolens økonomi

Regnskabet blev gennemgået og diskuteret.

20:30 28. Skolens strategi

 • Profilskolen

Der er bevilliget midler til et projekt til mellemtrinet i første omgang. Der arbejdes med forskellige elektroniske redskaber, så eleverne lærer at løse forskellige komplekse problemstillinger.
 Erasmus-projekt online omkring Odysseen med deltagelse fra fem forskellige lande.

 • Teknologiforståelse
 • Maker-space

20.40 29. Meddelelser

 • Skoleledelse

Der arbejdes på ansættelse af en vikar.

 • Formand

Møder med kommunen angående situationen.

 • Lærerne

I udskolingen spekuleres der mest i de kommende afgangsprøver. Ellers er der ikke så meget samling på lærergruppen, da alle har haft hjemmearbejdsplads.

 • SFO

Personalet klarer det super godt og er gode til at agere i den nye situation med nødskole og pasning.

 • Information fra mødet
 • Opsummering af aktionspunkter

20.45 30. Personsager

Nej

20.45 31. Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder