MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 25/9-2019

Referat skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 25. september 2019 kl. 19.00 – 21.30

Mødt: René Adamsen, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Kristian Thrane, Nicole Højbjerg Hvid, Torben Juul Jørgensen, Liva 8., Cecilie 8., Flemming Kærhus Jensen, og René Guldbrandsen
Afbud: Flemming Skov, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Charlotte Christensen og Frank Kejlberg
Ordstyrer: Berit Lindum Waltoft
Referent: Torben Juul Jørgensen


Berit foreslog at der blev ændret på rækkefølge af punkter.

19:00 10. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Præsentation af de to elevråds formænd: Liva og Cecilie

Præsentations af mødedeltagere.

 • Præsentation af elevrådets prioritetsliste

Liva og Cecilie præsenterede elevrådets prioritetsliste til forhold på skolen. Prioritetslisten blev rost for bidrag med gode håndgribelige og konkrete forslag.

Forslag er vedhæftet referatet.

19.00 11. Konstituering. Hvem er bestyrelses medlemmer og hvem er suppleanter? (Berit)

Der blev valgt bestyrelse og supleanter fordelt som nedenstående.

 • Berit Lindum Waltoft (formand) – Forældrerepræsentant
 • René Adamsen (næstformand) – Forældrerepræsentant
 • Flemming Skov (menigt medlem) – Forældrerepræsentant
 • Jette Skanse Hinge (menigt medlem) – Forældrerepræsentant
 • Jeanette Holler (menigt medlem) – Forældrerepræsentant
 • Jeppe Ladefoged (menigt medlem) – Forældrerepræsentant
 • Torben J Jørgensen (menigt medlem) – Forældrerepræsentant.
 • Kristian Thrane (suppleant) – Forældrerepræsentant
 • Nicole Højbjerg Hvid (suppleant) – Forældrerepræsentant 
 • René Guldbrandsen – Skoleleder
 • Frank Kejlberg – Viceskoleleder 
 • René Hansen – Mellemtrinsleder
 • Claus Rasmussen – Indskolingsleder
 • Flemming Kærhus Jensen – Medarbejderrepræsentant
 • Charlotte Christensen – Medarbejderrepræsentant

19:20 12. Aktionspunkter


19:20 13. Aktuelle emner

 • Udgangstilladelse (FK)

Det blev diskuteret, om der fortsat skal gives mulighed for, at både 8. og 9. årgang må forlade skolens område i skoletiden. Den nuværende ordning, hvor både 8. og 9. årgang har udgangstilladelse, har givet anledning til konflikter og problemer med at komme tilbage til timerne. Generelt er der enighed om, at det ikke må give anledning til problemer for undervisningen. Der blev ytret, at eleverne må gives ansvar som en del af deres læring.

Det blev efterspurgt input fra både lærerer og elevråd. Forholdet afklares på næste møde.

 • Nationale test (RG)

Byrådet har besluttet, at alle skoler skal lave et princip ang. de frivillige nationale test. Bestyrelsen er enige om, at så længe der er obligatoriske nationale test, fastholdes brugen af de forberedende frivillige nationale test. RG laver oplæg til princip.

 • Kost princip (RG)

Skolen kostprincip blev drøftet. Der blev talt om at invitere Antony, skolens kantineforpagter til et af de kommende møder. Den fremsendte kostpolitik blev godkendt. Kost princippet skal ligge tilgængeligt på skolens hjemmesiden.

 • Information fra Skole og Forældre (Berit)

BLW oplyste, at skolen er medlem af Skole og Forældre organisationen. Der afholdes møde d. 15. - 16. november, hvor der er mulighed for deltagelse - for op til 3 personer fra skolebestyrelsen. Der er tilmeldingsfrist d. 30. september. Ingen viste interesse for  at deltage.

20.10 14. Skoleåret

 • Skolens økonomi 

Skolens budget blev gennemgået og ser positivt ud.

 • Høringssvar vedr. budget - tidsplan

Der udsendes budget for 2020  i høring d. 8. oktober med svarfrist d. 22. oktober. Der afholdes borgermøde d. 21. oktober. RG og BLW laver oplæg til høringssvar, som drøftes på næste bestyrelses møde d. 22/10.

20:20 15. Skolens strategi

 • Skolens Profil + Fleksible skoledage + Teknologiforståelse

Der har været afholdt pædagogisk aften, hvor Profilen blev vendt. Det gav ikke anledning til ændring af skoleprofilen.

 • Samarbejdet med Holland

Frank Kejlberg (FK) og René Hansen (RH) har været i Holland med henblik på at indlede et samarbejde som udvekslingskoler. I første omgang forventes udvekslingen at bestå af ca. 20 elever, og året efter hele 8. årgang. Der blev forespurgt hvorledes de 20 elever udvælges. FK/RH oplyste, at det foreløbig påtænkes at udvælge en klasse.

20.30 16. Meddelelser

 • Skoleleder

Skift til Aula: Der er i skoleledergruppen på foranledning af forvaltningen blevet vendt behovet for faste informationsdage fra skolen eller information må komme løbende. Det vurderes, at det der må gives frihed hos lærerer til at sende information efter behov og aftalt mellem forældre og lærer. AULA planlægges igangsat mandag i uge 44, indhold fra forældreintra flyttes i uge 43. Der udsendes officiel info senere.

4. årgang har været på cykeltur til Laven - turen gik godt.

 • Formand

BLW har holdt oplæg omkring bestyrelsesarbejdet på forældremødet for nye 0. klasser.

 • Lærerne

Der er indgået lokal aftale mellem lærerforeningen og Kommunen.

 • SFO

Der arbejdes på en ændring af blækspruttefunktionen i SFO.

 • Information fra mødet

Kost princippet lægges tilgængeligt på hjemmesiden. 

20.45 17. Personsager 

21.00 18. Eventuelt


Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder