MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 20/8-2019

Referat skolebestyrelsesmøde
Tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.00 – 21.30

Mødt: René Adamsen, Flemming Skov, Jette Skanse Hinge, Jeanette Holler, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Nicole Højbjerg Hvid, Torben Juul Jørgensen, Charlotte Christensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Afbud: Kristian Thrane, Flemming Kærhus jensen
Ordstyrer: Jeanette Holler
Referent: Jette Skanse Hinge


19.00 1. Konstituering. Formand og næstformand vælges. RG

 Berit Lindum Waltoft er valgt som formand og René Adamsen er valgt som næstformand.


19:15 2. Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Status på elevrådsarbejdet
 • Hvem bliver elevrådets skolebestyrelsesmedlemmer i 2019/2020?

 Elevrådet er valgt før sommerferien og har inden længe en elevrådsdag, hvor de udarbejder deres prioriteringsliste. Liva, Maja og Cecilie fra 8. årgang er valgt til formænd og vil skiftes til at deltage i SB-møderne. 

19:20 3. Aktionspunkter

RG sørger for, at bestyrelsens forretningsorden lægges på skolens hjemmeside.

19:20 4. Aktuelle emner

 • Frank orienterer om dagsorden og procedure på møder. Vi laver en ”walkabout”. 
 • Status på ansættelser af lærere og kantineforpagter

 Alle nyansatte lærere er kommet godt i gang. Den 1.9. starter den nye kantineforpagter.

 • Årshjul herunder er der nogle særlige interesseområder i år.
 • Møderække og tidspunkter

René sender forslag til mødedatoer inden for kort tid.

 • Høringssvar på budget i oktober
 • Profilen og værdier – vi vil bruge et aftenmøde til at evaluere/udvikle. Hvad tænker vi i bestyrelsen?

Valgfag fortsætter i indskolingen, og der er givet lidt ekstra timer til styrkelse af nærvær. Innovation skal styrkes yderligere efter ansættelsen af en leder af mellemtrinnet, den proces er i gang. Udskolingen har måtte ændre lidt i linjefagene grundet nye krav om valgfag som prøvefag i 7. og 8. årgang. Skolen har fået et nyt Erasmus projekt, så der venter igen gode lærerige oplevelser med det globale udsyn. Derudover arbejder skolen på at få udveksling med Holland op at køre, rigtig gode erfaringer fra tidligere.

 • Udgangstilladelse FK. 

Punktet udgangstilladelse er på næste bestyrelsesmøde til yderligere debat. Skal udgangstilladelse for 8. årgang fastholdes, reduceres eller inddrages.

20.00 5. Skoleåret

 • Skolens økonomi 

Budget gennemgået og diskuteret

20:10 6. Skolens strategi

 • Forretningsorden RG

Forretningsorden vedtaget på sidste SB-møde

20.30 7. Meddelelser

 • Skoleleder

Dialogmøde med Børn- og Skoleudvalg 7.11.
Del 2 af Fremtidens folkeskole i favrskov – hvor skal vi hen? Tirsdag den 10.9. Lene Tanggård og Kaare Egholm kommer og giver et oplæg om børns læring.

 • Formand 
 • Lærerne
 • SFO
 • Information fra mødet

Forretningsordenen kommer på hjemmesiden.

20.45 8. Personsager

Nej

21.00 9. Eventuelt

Kommentar til høringsvar om Mål og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud 2019-22 gives til René senest 6.9. René samler det og fremsender det til bestyrelsen den 9.9.
Flexible skoledage: Sidste år i forsøget. National politisk ordning gør at ordningen kan fortsætte efter forsøget slutter. Kommunalt tilskud til at åbne SFO’en tidligere.

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Watloft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder