MENU
Aula_close Layer 1
Søndervangskolens logo
Mobil menu

Referat 18/8-2021

Referat af skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 18. august 2021 kl. 19.00 – 21.00

Mødt: René Adamsen, Jette Skanse Hinge, Berit Lindum Waltoft, Jeppe Ladefoged, Kristian Thrane, Jette Bech, Merethe Grauslund Jensen, Frank Kejlberg og René Guldbrandsen
Suppleanter: Gitte Gilbert og Zilas Lindstrøm
Afbud: Jeanette Holler og Torben Juul Jørgensen
Ordstyrer: Berit Lindum Waltoft
Referent: Jette Skanse Hinge

Mødet afholdes på skolen. Et link til google meet vil blive delt således, at man har mulighed for at deltage online. 
Udsendes via AULA på dagen. RG sørger for den tekniske side af online mødet.

19:00 Konstituering

 • Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
 • Valg af formand og næstformand

Som formand blev Berit Lindum Waltoft valgt. Kristian Thrane blev valgt som næstformand.

19:15 Nyt fra eleverne/elevrådet

 • Introduktion af elev repræsentanter

Der har endnu ikke været afholdt elevrådsmøde. Punktet er udskudt til næste møde.

 • Gennemgang af prioritetslisten

19:35 Aktuelle emner

 • Skolestarten og corona opdatering (RG). 

God start. Man har ikke mærket det store til corona. Der er testmulighed på skolen fra mandag den 16.8. Første mandag var der kun 25 elever til test.

 • Valgfag og linjehold (RG)

Valgfag er i gang på 7. og 8. årgang. Der kompenseres for manglende undervisning (corona) på nuværende 8. årgang ved at udskyde linjefag for hele udskolingen til efter efterårsferien. De ressourcer, som frigives herved, bruges på valgfag til 8. årgang.

 • Opfølgning på ændring af skoledistrikterne (RG) 

Intet nyt endnu

 • Information om styrkede inkluderende fællesskaber (RG/FK)

Søndervangskolen får ikke umiddelbart en kommunal ressourceperson, da vi ligger under det gennemsnitlige tal for børn, som får et andet undervisningstilbud. Skolen har frikøbt en person til arbejdet med udfordrede børn. Der er fokus på børn, som synes skole er svært og børn med skoleværing. Cockpittet på skolen aflaster udfordrede børn. Jens Møller Andersen er hyret ind til et projekt om inkluderende læringsfællesskaber ude i klasserne.

 • Hvordan bliver bestyrelsen synlig for de nye 0. klasser? (BLW)

Et forslag kunne være en præsentation på Aula og evt. et indslag på Bøvlebjerg eller til skolefesten.

20:15 Skoleåret

 Skolens økonomi 
Budgettet gennemgået

20:25 Skolens strategi

 • Profilskolen 

Der er forhåbninger om, at der igen bliver mulighed for udenlandsrejser

 • Projekter: Makerspace

Makerspace-projekt søgt hjem til indretning af lokaler og kompetenceløft af lærere.

20:35 Meddelelser

 • Skoleledelse

Kommunen er uden skolechef. Der ledes efter en ny.
 Musikskolen er begyndt på undervisningen og det går godt.
 Røde Kors’ lektiecafé er startet op igen i SFO’en

 • Formand
 • Lærerne
 • SFO

Der er pr. 23.8 ansat en ny pædagogmedhjælper

 • Information fra mødet

Infoseddel fra bestyrelsen

 • Opsummering af aktionspunkter

20:45 Personsager

20:45 Eventuelt

 

 

Med venlig hilsen

Berit Lindum Waltoft
Formand

René Guldbrandsen
Skoleleder